Algemene voorwaarden

 1. Definities
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Pratissoli: HDT vd Hurk Dienstverlening in Techniek, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17163494.
  2. Opdrachtgever: de wederpartij van Pratissoli.
  3. Offerte: het schriftelijke aanbod van Pratissoli bevattende de door opdrachtgever gewenste werkzaamheden (al dan niet voorzien van een werkomschrijving) en/of producten.
 2. Toepasselijkheid en werkingssfeer

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Pratissoli en opdrachtgever.
  2. Eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Pratissoli uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
  4. Indien één of meer van deze algemene voorwaarden in strijd zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk wettelijk voorschrift, vervalt deze voorwaarde en zal Pratissoli deze voorwaarde vervangen door een nieuwe vergelijkbare, en rechtens toelaatbare, bepaling.
  5. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Pratissoli ter zake een offerte heeft verstrekt, dan wel op het moment dat door Pratissoli een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht.
  6. Indien Pratissoli gebruik maakt van onderaannemers en/of niet-ondergeschikten die in opdracht van Pratissoli in de uitoefening van het bedrijf van Pratissoli handelen gelden deze voorwaarden ook als ware deze rechtstreeks tussen opdrachtgever en onderaannemers en/of niet-ondergeschikten overeengekomen.
 3. Offerte, prijs en betaling

  1. Alle aanbiedingen en offertes van Pratissoli zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij het aanbod een termijn voor de aanvaarding in houdt of tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven.
  2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Pratissoli verstrekte maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Pratissoli haar aanbieding baseert.
  3. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Pratissoli zijn gebaseerd op de opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de door opdrachtgever verstrekte maten, eisen, specificaties van de prestatie bij uitvoering van de werkzaamheden niet (langer) overeenstemmen met de door opdrachtgever verstrekte informatie is Pratissoli gerechtigd de prijs voor de werkzaamheden aan te passen.
  4. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Pratissoli zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend-, transport- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door opdrachtgever binnen zeven dagen na factuurdatum te geschieden, zonder korting, opschorting en/of verrekening. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij het verstrijken waarvan de opdrachtgever in verzuim is.
  6. Pratissoli is gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te vorderen of op andere wijze voor betaling zekerheid te eisen.
  7. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Pratissoli maakt ter ver krijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van opdrachtgever. In dat geval is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 100,-. Indien de werkelijk door Pratissoli gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, is opdrachtgever deze kosten verschuldigd.
 4. Uitvoering opdracht/leveringstermijnen

  1. Pratissoli tracht de werkzaamheden en/of levering van de producten zo snel mogelijk uit te voeren. Opgegeven termijnen en/of levertijden zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Alle door Pratissoli geleverde goederen blijven eigendom van Pratissoli tot het moment van volledige betaling.
  3. Pratissoli is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
   a. Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
   b. Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
   c. Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering staakt.
 5. Verplichtingen opdrachtgever

  1. Opdrachtgever stelt Pratissoli het voor de uitvoering van de werkomschrijving benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking.
  2. Opdrachtgever vermeldt bij ontvangst van de geleverde goederen terstond waarneembare gebreken aan de goederen op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument. Reclames wegens andere gebreken geschieden terstond na ontdekking van het gebrek op straffe van verval van alle rechten en aanspraken, doch in ieder geval binnen zeven dagen na factuurdatum.
  3. Opdrachtgever volgt alle door Pratissoli verstrekte, en de bij de geleverde goederen door de fabrikant verstrekte, instructies op, waaronder die over het gebruik van het middel en het materiaal waarop het middel kan worden toegepast. Het bewijs dat de verstrekte instructies gevolgd zijn rust op opdrachtgever.
  4. Indien opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden, dat door Pratissoli verrichte prestaties als gevolg van enig voorval schadelijke invloeden kan hebben, dient de Opdrachtgever Pratissoli onverwijld, in ieder geval binnen 24 uur, schriftelijk hiervan in kennis te stellen, op straffe van verval van alle rechten en aanspraken.
  5. Opdrachtgever vrijwaart Pratissoli voor alle aanspraken die een personeelslid van opdrachtgever, of een derde die is ingezet op het bedrijfsterrein van opdrachtgever, al dan niet uit hoofde van werkgeversaansprakelijkheid (artikel 7:611 en 7:658 BW), op Pratissoli mocht hebben als gevolg van een hem overkomen arbeidsongeval.
 6. Aansprakelijkheid en rechtskeuze

  1. Indien Pratissoli te kort schiet in de uitvoering van haar werkzaamheden is zij slechts gehouden tot herstel van de gebrekkige prestatie. Opdrachtgever dient Pratissoli hiertoe eerst in de gelegenheid te stellen.
  2. Pratissoli is nimmer aansprakelijk voor schade die (mede) het gevolg is van het niet volgen van de verstrekte instructies.
  3. Pratissoli is niet aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Pratissoli, dan wel haar medewerkers. Pratissoli is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede verstaan wordt bedrijfsschade en stagnatieschade.
  4. Indien Pratissoli toch aansprakelijk is, beperkt haar aansprakelijkheid zich te allen tijde tot het maximum van haar verzekering.
 7. Geschillen en toepasselijk recht
  1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag (11 april 1980) zijn uitgesloten.
  2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden beslecht door de rechtbank 's-Hertogenbosch, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.